Stockholm Tango Festival 2011

Diego "El Pajaro" Riemer & Maria Belén Giachello
2011-12-30 / 2011-12-31 Alvik